هدایای کانترهای برتر صنم پرواز

((شما هم جز 15 نفر برتر مرداد باشید))

((2 نفر 100000 تومانی و 13 نفر 50000 تومانی))

 

 

((تیر ماه))