استانداري لرستان

استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنيتي استاندارن را شوراي امنيت کشور تعيين مي نمايد.