سخن مدیر عامل

سخن مدیرعامل

ضرورت همگانی با تغییرات پرشتاب و فزاینده جهان مشمول، کشور را به آن وامیدارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب از جمله تدوین استراتژی در صنعت گردشگری بزند تا در عرصه تحولات جهانیاز حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر، شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند.

به رغم بسیاری از اقتصاددانان صنعت گردشگری با رویکرد رو به رشد خود سومین پدیده پویای اقتصادی پس از صنعت نفت و خودروسازی است. بنابراین به منظور بهره مندی از این پدیده رو به رشد بایستی زیرساخت های گردشگری را با اصول علمی و سازگار بومی گسترش و تجهیز نمود . در این خصوص ضمن سرمایه گذاری مناسب، لازم است تسهیلاتی برروی قوانین و اعطا امکانات به سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت پذیرد و این امر محقق نمی شود مگر با همدلی و همگرایی بخش دولتی، بخش خصوصی و مراکز علمی و تحقیقاتی سرمایه صنعت گردشگری، مدیریت عالی و کارآمد در بکارگیری دانش روز و نیز تعاملات مثبت با مراجعین اخذ خدمات گردشگری و جلب رضایت آنان از طریق ایجاد امنیت و رفاه مطلوب حین سفر می باشد.