اعضای هلدینگ

اعضای هیئت مدیره

مدیرعامل جناب آقای صالح پور

رئیس هیئت مدیره سرکار خانم شاوردی

نائب رئیس هیئت مدیره جناب آقای شاوردی

اعضای حسابداری

مدیرعامل جناب آقای صالح پور

رئیس هیئت مدیره سرکار خانم شاوردی

نائب رئیس هیئت مدیره جناب آقای شاوردی

اعضای IT

مدیرعامل جناب آقای صالح پور

رئیس هیئت مدیره سرکار خانم شاوردی

نائب رئیس هیئت مدیره جناب آقای شاوردی