اعضای هلدینگ

مدیرعامل شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری صنم پرواز

سرکار خانم مژگان شاوردی

مدیرعامل شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری سپهر سفر ماکو

جناب آقای محسن شاوردی

مدیرعامل شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری پارسه گشت افلاک

سرکار خانم مژگان شاوردی