اعضای هلدینگ

مدیرعامل هلدینگ توسعه گردشگری پارسیان

جناب آقای مجید صالحپور

مدیران شرکتهای وابسته به هلدینگ توسعه گردشگری پارسیان

شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری صنم پرواز
سرکار خانم مژگان شاوردی

شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری سپهر سفر ماکو
جناب آقای محسن شاوردی

شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری آریائیان جهان گستر
جناب آقای شهرام سالک نژاد

شرکت خدماتی مسافرتی و گردشگری پارسه گشت افلاک
سرکار خانم شهناز بسطامی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شرکت حمل و نقل هوایی بار آوا ترابر پارسیان
سرکار خانم مونا شاوردی

مدیر مالی
جناب آقای سعید پری افسای

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارشناس توسعه و گردشگری
جناب آقای نقی پور

مدیر IT
جناب آقای امید مهرابی